Categories
Aktuality

Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa

od 8. do 15. mája 2022 

Liturgický kalendár  

Deň spomienky, sviatky a slávnosti čas sv. omší  v Piešťanoch
pondelok 6.3o 18.oo
utorok sv. Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi 6.3o 18.oo
streda bl. Sára Salkaháziová, panna 6.3o 18.oo
štvrtok sv. Nereus a Achiles, mučeníci sv. Pankrác, mučeník6.3o 18.oo
piatok Panna Mária Fatimská 6.3o 18.3o
sobota sv. Matej, apoštol 6.3o 18.oo
nedeľa 5. Veľkonočná nedeľa 6.3o 7.3o 9.oo 10.3o

Ostatné informácie  

▪ Nedeľa dobrého pastiera – Dnes sa modlíme za nové duchovné povolania. Pri svätých omšiach  je zbierka na potreby seminára. Srdečná Vďaka! a Pán Boh odplať! za vaše milodary. 

▪ Májové litánie k Panne Márii – Počas mesiaca mája sa každý deň ráno o 6.25 hod. a večer  o 17.5o hod. modlíme loretánske litánie k Panne Márii. 

▪ Kňazská rekolekcia – V stredu dopoludnia o 9.3o hod. bude v našej farnosti svätá omša kňazov  nášho piešťanského dekanátu, ktorou sa začína mesačné pracovné stretnutie rekolekcia

▪ Sviatosť manželstva – Na budúcu nedeľu príjmu v našej farnosti sviatosť manželstva Filip Seidl  a Lenka Bieliková. Prosme v modlitbe o požehnanie pre toto nové manželstvo. 

▪ Prvé sväté prijímania – Aj na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10.3o hod. príjmu žiaci ďalších  základných škôl na po prvý krát Eucharistiu. 

Duchovný program vo Veľkom Orvišti 

utorok 18.00 + Vojtech Melicher, súrodenci a rodičia 

štvrtok 18.00 + Gustáv Vavrinec a rodičia z oboch strán 

sobota 18.00 + Ján a Štefánia Vetríkoví, rodičia z oboch strán nedeľa 9.00 + Alica Čistá (1. výročie), Pavla Mokošová

Categories
Aktuality

Farské oznamy – 3. veľkonočná nedeľa

od 1. do 8. mája 2022

Liturgický kalendár  

Deň spomienky, sviatky a slávnosti čas sv. omší  v Piešťanoch
pondelok sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi 6.3o 18.oo
utorok sv. Filip a Jakub, apoštoli 6.3o 18.oo
streda sv. Florián, mučeník 6.3o 18.oo
štvrtok 6.3o 18.oo
piatok 6.3o 18.3o
sobota 6.3o 18.oo
nedeľa 4. veľkonočná nedeľa 6.3o, 7.3o, 9.oo, 10.3o (prvé sv. prijímanie)

Ostatné informácie  

▪ Nedeľa dobrého pastiera – Na budúcu nedeľu je nedeľa Dobrého pastiera. Už počas celého  týždňa sa budeme spoločne modliť o nové duchovné povolania. Osobitne bude na tento účel veno vaná poklona v utorok večer po svätej omši. Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach je zbierka na po treby seminára. Srdečná Vďaka! a Pán Boh odplať! za vaše milodary. V piatok večer o 18.3o hod.  a v nedeľu o 9.oo hod. pri svätých omšiach budú prítomný bohoslovci zo seminára. 

▪ Májové litánie k Panne Márii – Počas mesiaca mája sa každý deň ráno o 6.25 hod. a večer  o 17.5o hod. modlíme loretánske litánie k Panne Márii. 

▪ Prvý piatok a prvá sobota – V tomto týždni je prvý piatok. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje  v pondelok a v utorok pol hodinu pred svätými omšami. V stredu, vo štvrtok a v piatok hodinu pred  svätými omšami i počas nich. V sobotu po rannej svätej omši sa pomodlíme rozjímavý ruženec. 

▪ Sviatosť manželstva – V sobotu príjmu v našej farnosti vo Veľkom Orvišti sviatosť manželstva Alexander Kostadinov a Diana Michelová a v Piešťanoch Ondrej Strečanský a Patrícia Šišková. Pros me v modlitbe o požehnanie pre tieto nové manželstvá. 

▪ Prvé sväté prijímania – Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10.3o hod. príjmu žiaci Základnej Školy na Mojmírovej ulici po prvý krát Eucharistiu. 

Duchovný program vo Veľkom Orvišti 

utorok 18.00 + Viola 

štvrtok 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre požiarnikov piatok 18.00 za zdravie a Božie pomoc 

sobota 18.00 + Eduard a Margita Bohovicoví, Jarolím a Pavol Bohovic nedeľa 9.00 + Ľudovít a Eva Folajtároví

Categories
Aktuality

Farské oznamy – 2. veľkonočná nedeľa

24. apríl – 1. máj 2022 

Liturgický kalendár  

Deň spomienky, sviatky a slávnosti čas sv. omší  v Piešťanoch
pondelok sv. Marek, evanjelista 6.3o 18.oo
utorok 6.3o 18.oo
streda 6.3o 18.oo
štvrtok sv. Peter Chanel, biskup a mučeník sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, kňaz6.3o 18.oo
piatok sv. Kataría Sienska, panna a učiteľka Cirkvi 6.3o 18.3o
sobota sv. Pius V., pápež 6.3o 18.oo
nedeľa 3. Veľkonočná nedeľa 6.3o 7.3o 9.oo 10.3o

Ostatné informácie  

▪ Zbierka na Boží hrob – Srdečná Vďaka! a Pán Boh odplať! za vaše milodary vyzbierané pri Bo žom hrobe, ktorými každoročne prispievame na udržiavanie Božieho hrobu v Jeruzaleme. Spoločne  sme sa v Piešťanoch vyzbierali sumou 1920 € a vo Veľkom Orvišti sumou 400 €. 

▪ Nedeľa Božieho milosrdenstva – Kto si dnes uctí obraz Božieho milosrdenstva a pomodlí sa Vy znanie viery a Modlitbu Pána, je v stave milosti posväcujúcej (bez ťažkého hriechu), prijal Sviatosť ol tárnu, pripojí modlitbu na úmysel pápeža a nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napríklad  Milosrdný Ježišu, dôverujem v Teba!), môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci. 

▪ Púť Božieho milosrdenstva v Piešťanoch – Dnes o 14.3o hod. bude procesia od kúpeľnej kapln ky Božského Srdca Ježišovho do kostola sv. Cyrila a Metoda, kde bude o 15.oo hod. Korunka Božieho  milosrdenstva

▪ Bielonedeľná púť na Katarínku – Dnes sa koná jedna z najstarších púti v našom trnavskom arci biskupstve na starobylé pútnícke miesto Katarínka, kde sa nachádzajú pozostatky kostola a kláštora  svätej Kataríny Alexandrijskej. Svätá omša bude popoludní o 14.3o hod.  

▪ Sviatosť manželstva – V sobotu príjmu v našej farnosti sviatosť manželstva Michal Valovič  a Veronika Šaligová. Prosme v modlitbe o požehnanie pre toto nové manželstvo. 

▪ Prvé sväté prijímania – Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10.3o hod. príjmu žiaci Cirkevnej  Spojenej Školy po prvý krát Eucharistiu. 

Duchovný program vo Veľkom Orvišti 

utorok 18.00 + Anna Margalová 

štvrtok 18.00 + rodičia Hejskoví a švagor František 

sobota 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre synov Jána, Miloša, Igora  s rodinami, za dary Ducha Svätého pri príležitosti ich životného 

jubilea 

nedeľa 9.00 + Jozef Nedelka, dcéra Zdenka 

Drahí bratia a sestry, 

chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu  obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch  milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh  nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas  strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme  naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich  spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.  

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska

Categories
Aktuality

Farské oznamy – Veľkonočná oktáva

od 17. do 24. apríla 2022

Liturgický kalendár  

Deň spomienky, sviatky a slávnosti čas sv. omší v Piešťanoch
pondelok veľkonočný pondelok veľkonočná oktáva6.3o, 7.3o, 9.oo
utorok veľkonočný utorok veľkonočná oktáva6.3o 18.oo
streda veľkonočná streda veľkonočná oktáva 6.3o 18.oo
štvrtok veľkonočný štvrtok sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi veľkonočná oktáva6.3o 18.oo
piatok veľkonočný piatok veľkonočná oktáva6.3o 18.3o
sobota veľkonočný sobota sv. Vojtech, biskup a mučeník veľkonočná oktáva6.3o 18.oo
nedeľa 2. Veľkonočná nedeľa nedeľa Božieho milosrdenstva veľkonočná oktáva 6.3o 7.3o 9.oo 10.3o

Ostatné informácie  

▪ Veľkonočná nedeľa – Srdečná Vďaka! a Pán Boh odplať! za vaše milodary vyzbiera né pri tejto svätej omši, ktorými ste prispeli farskú oferu. 

▪ Veľkonočná oktáva – Odo dnes do najbližšej nedele slávime osem dní veľkonočnej  radosti – oktávu. Zajtrajší deň, veľkonočný pondelok, preto slávime slávnostnejšie, sväté  omše budú o 6.3o, 7.3o a 9.oo ho. Sv. omša o 10.3o hod. nebude. Na budúcu nedeľu bu de aj svätá omša o 10.3o hod. V piatok, nakoľko je veľkonočná oktáva, nie je pôst. 

▪ Zápis úmyslov sv. omší na máj – Zápis úmyslov svätých omší na mesiac máj bude  v stredu 20. apríla po rannej ako i po večernej svätej omši. 

▪ Celodenná poklona – V piatok je v našom kostole vo Veľkom Orvišti celodenná  poklona Spasiteľovi prítomnému vo sviatosti Eucharistie. Poklona sa začne o 10.oo hod.  a bude zakončená svätou omšou večer o 18.00 hod. 

▪ Bielonedeľná púť na Katarínku – Na budúcu nedeľu sa koná jedna z najstarších púti  v našom trnavskom biskupstve, púť na starobylé pútnícke miesto Katarínka, na ktorom  sa nachádzajú pozostatky kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej. Svätá omša  bude popoludní o 14.30 hod.  

Duchovný program vo Veľkom Orvišti 

pondelok 9.00 + Miroslav Kubalák (1. výročie) 

streda 18.00 + rehoľné sestry Mária a Štefánia Raškové ostatná rodina Rašková 

piatok 18.00 + Mária Sumerová (nedožitých 100 r.), manžel Rudolf 

sobota 18.00 na poďakovanie Pánu Bohu za doterajšie dobrodenia  pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za zdravie a Božie  

požehnanie pre jubilanta Vladimíra a na poďakovanie pri  

príležitosti 50 výročia manželstva 

nedeľa 9.00 + Jozef a Filoména Kováčoví, ich deti, Veronika

Categories
Aktuality

Farské oznamy – Veľký týždeň

10. – 17. apríl

Liturgický kalendár  

Deň spomienky, sviatky a slávnosti čas sv. omší v Piešťanoch
pondelok svätý veľký pondelok 6.3o 18.oo 
utorok svätý veľký utorok 6.3o 18.oo
streda svätá veľká streda 6.3o 18.oo 
štvrtok svätý veľký „zelený“ štvrtok  18.oo
piatok svätý veľký piatok  15.oo
sobota svätá veľká „biela“ sobota20.oo
nedeľa VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA6.3o 7.3o 9.oo 10.3o

Ostatné informácie 

▪ Zbierka pre postihnutých vojnou na Ukrajine – Srdečná Vďaka! a Pán Boh odplať! všetkým,  ktorí ste prispeli minulú nedeľu na zbierku na pomoc postihnutým vojnou na Ukrajine. Spoločne  sme sa vyzbierali v Piešťanoch sumou 2496 € a vo Veľkom Orvišti sumou 240 €. 

▪ Krížová cesta – Dnes popoludní o 15.oo hod. bude krížová cesta. 

▪ Zápis úmyslov sv. omší na máj – Zápis úmyslov svätých omší na mesiac máj bude v stredu  20. apríla po rannej ako i po večernej svätej omši. 

▪ Veľkonočná sv. spoveď – Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude ešte dnes popoludní od  16.oo do 18.oo hod. zakončené slávením svätej omše.  

▪ Zelený štvrtok – Na zelený štvrtok slávime ustanovenie sviatosti kňazstva, sviatosti Eucha ristie a odovzdanie príkazu lásky. Dopoludnia bude v našej katedrále v Trnave o 9.3o hod. svätá  omša, pri ktorej arcibiskup posvätí oleje a kňazi si obnovia kňazské sľuby. Večer sa koná svätá  omša na pamiatku Pánovej večere o 18.oo hod. Po skončení svätej omše bude adorácia Sviatos ti oltárnej do 20.oo hod., ako spoluúčasť na modlitbe Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade.  

▪ Veľký piatok – je dňom utrpenia a smrti Pána Ježiša. V tento deň je preto prísny pôst, kto rý zaväzuje každého, kto zavŕšil 14 rok života, zriecť sa mäsitých pokrmov a každého veriaceho od 18 do 60 rokov aj skromnejšie jesť. Matky v požehnanom stave, veľmi ťažko pracujúci, ako  i chorí ľudia majú výnimku. Dopoludnia o 9.oo hod. bude dramatizovaná krížová cesta v parku pri  kostole. Popoludní o 15.oo hod. budú obrady umučenia.  

▪ Biela sobota – pripomíname si, že Pán Ježiš zostúpil do záhrobia. Ráno o 8.oo hod. bude li turgická modlitba ranných chvál. Počas celého dňa je možnosť pokloniť sa Pánovi vo Sviatosti ol tárnej, uctiť si kríž ako i zotrvať v rozjímaní pred hrobom. Večer o 17.3o hod. bude ukončenie  adorácie spojené s liturgickou modlitbou vešpier. Večer po západe slnka o 20.oo hod., sa začne  slávnostná vigília Pánovho zmŕtvychvstania. 

▪ Veľkonočná nedeľa – Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach bude tradičná farská ofera.  Srdečná Vďaka! a Pán Boh odplať! za vaše milodary. 

Duchovný program vo Veľkom Orvišti 

utorok 18.00 + Miroslav Maco 

štvrtok 18.00 + Alžbeta Vilárisová, Emília Ďurišová, Ľuboš Baník piatok 15.00 OBRADY VEĽKÉHO PIATKU 

sobota 18.30 + Irenka Machajová a rodičia Juraj a Alžbeta nedeľa 9.00 za živých a zosnulých veriacich Veľkého i Malého Orvišťa

Categories
Aktuality

Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

3. – 10. apríl 2022

Liturgický kalendár  

deň spomienky, sviatky a slávnosti čas sv. omší v Piešťanoch
pondelok sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi 6.3o 18.oo 
utorok sv. Vincent Ferrera, kňaz 6.3o 18.oo 
streda 6.3o 18.oo
štvrtok sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz 6.3o 18.oo
piatok 6.3o 18.3o
sobota 6.3o  18.oo
nedeľa 6. pôstna nedeľa – Kvetná nedeľa6.3o 7.3o  9.oo 18.oo  

Ostatné informácie 

▪ Zbierka pre postihnutých vojnou na Ukrajine – Dnes je zbierka na pomoc postihnutým voj nou na Ukrajine. Srdečná Vďaka! a Pán Boh odplať! všetkým, ktorí prispeli. 

▪ Krížová cesta a poklona – V utorok po večernej svätej omši je adoráciu a každý piatok  o 17.45 hod. a v nedeľu o 15.oo hod. krížová cesta. 

▪ Modlitby otcov – V utorok o 19.3o hod. bude na fare modlitbové stretnutie otcov. 

▪ Putovný kríž – Počas celého pôstneho obdobia putuje rodinami našej farnosti kríž, na kto rom sa nachádzajú kamienky z krížovej cesty v Jeruzaleme. Modlíme sa o pokoj a mierové rieše nie konfliktu na Ukrajine.  

▪ Spoveď chorých k Veľkej noci – Prosíme, aby ste nám nahlásili chorých na svätú spoveď  k Veľkej noci. Môžete ich nahlásiť v sákristii (meno, presné bydlisko, telefonický kontakt). 

▪ Veľkonočná sv. spoveď – Vysluhovanie sviatosti zmierenia k sviatkom bude v našej farnos ti na budúcu sobotu dopoludnia od 11.oo do 12.oo hod. vo Veľkom Orvišti a vo farskom kostole  v Piešťanoch v sobotu a v nedeľu popoludní od 16.oo do 18.oo hod. V nedeľu dopoludnia  nebude svätá omša o 10.3o hod, ale bude večer o 18.oo hod. 

▪ Veľký týždeň – Na budúcu nedeľu sa začína Veľký týždeň spomienkou na Pánov vstup do  Jeruzalema, kde za nás trpel. Táto nedeľa sa preto nazýva aj Nedeľou utrpenia Pána, či ľudovo  Kvetnou nedeľou, nakoľko sa bohoslužby začínajú požehnaným kvetov a rozkvitnutých vetvičiek  zo stromov, či olív alebo paliem a slávnostným sprievodom ako pripomienkou Kristovho vstupu  do Jeruzalema. Pri svätej omši sa spieva evanjelium o utrpení Pána. 

▪ Upratovanie kostola – V utorok o 13.oo hod. bude veľké upratovanie kostola k blížiacim sa  sviatkom. Prosím dobrovoľníkov o túto službu pre farnosť. 

Duchovný program vo Veľkom Orvišti 

pondelok 15.00 + Paula Mokošová 

utorok 18.00 + Anton a Eufrozína Nedorostoví a rodičia z oboch strán

streda 18.00 + Mariana Nedorostová – Šimovičová (1. výročie) sobota 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Petra 

nedeľa 9.00 + Anton a Mária Šiškoví, dcéra Darina a vnuk Martin

Categories
Archív

Kto nie je očkovaný, kedy môže ísť k svätému prijímaniu?

pondelok – piatok
ráno o 6.2o hod. večer o 17.5o hod.

nedeľa
o 8.3o hod. a o 10.2o hod.

sväté prijímanie pre neočkovaných sa podáva pred bočným vchodom do kostola.

Pri pristupovaní ku sviatosti zmierenia a svätému prijímaniu v kostole treba
dodržiavať všetky hygienické nariadenia ako i pokyny:

  • mať rúško a rukavice, alebo dezinfikované ruky
  • nechytať sa predmetov
Categories
Archív

Kedy sa môžem vyspovedať?

piatok 10.decembra a sobota 11. decembra
od 6.oo hod. do 6.25 hod.
od 17.15 hod. do 17.5o hod.

pondelok – piatok:
od 6.oo hod. do 6.25 hod.
od 17.oo hod. do 18.oo hod.

sobota 18. decembra a nedeľa 19. decembra
od 15.3o hod. do 17.5o hod.

Categories
Archív

Kto sa môže zúčastniť bohoslužieb?

Bohoslužieb sa môžu zúčastniť osoby, ktoré sú zaočkované, alebo prekonali
corona vírus za posledných 180 dní do naplnenia kapacity kostola 1 osoba na 25 m2.
K sláveniu svätých omší z farského kostola svätého Štefana v Piešťanoch sa môžete
pripojiť v nedeľu o 9.oo hod. a počas týždňa k rorátnym svätým omšiam každý deň
od pondelku do piatku ráno o 6.3o hod. a v piatok o 18.3o hod. na adrese https://facebook.com/pn.katolik .