Sviatosti

Krst

Vo farnosti sv. Štefana, uhorského kráľa sa krstí zvyčajne v nedeľu po farskej sv. omši o 9:00 hod., krst začína približne o 10:00 hod.

V prípade mimoriadnych rodinných okolností je možné dohodnúť aj iný, výnimočný termín krstu. Záujem o vyslúženie sviatosti krstu treba zahlásiť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách, kde sa dohodne termín krstu ako aj termín jedného predkrstného poučenia. Krstný rodič podľa Kódexu kánonického práva (CIC) musí spĺňať podmienky: ak je slobodný, musí byť pobirmovaný, ak žije v manželstve, musí byť sobášený pred tvárou Cirkvi (t.j. v kostole).

Dospelí záujemcovia o krst a vstup do Cirkvi sa môžu prihlásiť v kancelárii farského úradu v úradných hodinách, kde sa bližšie dohodne a upresní príprava na prijatie sviatostí kresťanskej iniciácie, ktorá prebieha formou katechumenátu dospelých.

Uzavretie manželstva

Je potrebné, aby sa snúbenci prihlásili v kancelárii farského úradu v úradných hodinách aspoň tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Tí, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti musia priniesť krstný list z farnosti, kde boli pokrstení – krstný list má mať formát A4 a nesmie byť starší ako tri mesiace. Pri zahlásení sa dohodne termín sobáša ako aj termíny poučení.

Dôležité informácie o príprave na uzavretie manželstva nájdete na stránke snúbeneckých príprav: Piešťany – Príprava na manželstvo

Birmovka

Príprava na prijatie tejto sviatosti prebieha organizovane počas celého školského roka pod vedením vybraných animátorov. Prihlásiť sa na prípravu na birmovku je možné v kancelárii farského úradu v úradných hodinách vždy v období určenom a oznámenom vo farských oznamoch našej farnosti, oznam je vždy zverejnený v aktualitách aj na webstránke.

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania detí 3. ročníka základných škôl býva každoročne vo veľkonočnom čase (zvyčajne v mesiaci máj). Slávnosť sa organizuje za pomoci katechétov po školách, kde prebieha na hodinách náboženstva aj príprava na slávnosť prvého svätého prijímania.

Bezprostredne pred termínom prvého svätého prijímania prebieha intenzívna príprava v kostole, ale deti by mali v rámci prípravy chodiť do kostola na sv. omše pravidelne, a to aspoň každú nedeľu a v prikázaný sviatok.

Sviatosť zmierenia – sv. spoveď

Riadne sa spovedá v kostole pred sv. omšami, prípadne podľa potreby aj po sv. omši, okrem nedieľ a sviatkov – vtedy sa nespovedá.

V prvopiatkovom týždni sa spovedá od pondelka do piatka ráno polhodinu pred sv. omšou (t.j. od 6:00 hod.) a večer od 17:00 hod. do večernej sv. omše.

Pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami pomáhajú pri vysluhovaní sviatosti zmierenia aj viacerí kňazi z iných farností; termín takýchto spoločných svätých spovedí je vždy uvedený vo farských oznamoch.

Pomazanie chorých

Zaopatrovanie zomierajúcich veriacich je možné nahlásiť v ktoromkoľvek čase buď osobne na fare aj mimo úradných hodín alebo telefonicky na číslach, ktoré sú uvedené pod odkazom Kontakt; kňaz potom udelí sviatosť pomazania chorých spolu s viatikom v čo najskoršom čase, hneď ako to bude možné.

Dlhodobo ťažko chorí, nevládni a imobilní veriaci majú možnosť požiadať, aby ich kňaz navštevoval pravidelne – vždy vo štvrtok alebo v piatok prvopiatkového týždňa, kedy ich v ich domove vyspovedá, prinesie im sväté prijímanie, prípadne udelí sviatosť pomazania chorých.

V pôstnom čase, pred sviatkami Veľkej noci, sa udeľuje sviatosť pomazania chorých aj spoločne v kostole, pričom termín spoločného vysluhovania tejto sviatosti je vždy uvedený vo farských oznamoch.